Phòng ban chức năng

Phòng văn hóa thông tin

1. Thông tin chung Số điện thoại: 0433.861.197 Email: vanhoathongtin@hoaiduc.gov.vn Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện – Thị trấn Trạm Trôi – Hoài Đức...

Phòng giáo dục và đào tạo

1. Thông tin chung Số điện thoại: Email: Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện - Thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội   2....

Phòng lao động thương binh xã hội

   1. Thông tin chung: - Số điện thoại: - Địa chỉ email:  pldtbxh_hoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện - thị trấn Trạm Trôi - huyện...

Phòng Quản lý đô thị

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433665998 - Địa chỉ email:  qldthoaiduc@gmail.com - Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện - thị trấn Trạm Trôi - huyện ...

Phòng tài chính kế hoạch

1. Thông tin chung: - Số điện thoại: 0433665556 - Địa chỉ email: - Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện - thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - thành phố...

Phòng Tài nguyên môi trường

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 04 85883610 - Địa chỉ email:   phongtnmthoaiduc2017@gmail.com - Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện - thị trấn Trạm Trôi - huyện ...

Phòng kinh tế

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433861203 - Địa chỉ email:  phongkinhtehoaiduc@gmail.com - Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện - thị trấn Trạm trôi -...

Thanh tra Huyện

1. Thông tin chung: - Số điện thoại: 0433.861177 - Email: thanhtra@hoaiduc.gov.vn - Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi- huyện Hoài Đức- TP. Hà Nội ...

Phòng Y tế huyện

1. Thông tin chung: - Số điện thoại: 0433662938 - Địa chỉ email:  phongytehoaiduc@gmail.com - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài...

Văn phòng HĐND & UBND Huyện

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 210 - Địa chỉ email: vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - thành phố...

Phòng Nội vụ huyện

1. Thông tin chung: - Số điện thoại: 04.33661056 - Địa chỉ email: phongnoivuhd@gmail.com - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - thành phố...

Phòng Tư pháp huyện

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 32939040 - Địa chỉ email: tuphaphoaiduc@gmail.com - Địa chỉ: thị trấn trạm Trôi - huyện Hoài Đức - thành phố...