Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Mặt trận tổ quốc

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433861264 - Địa chỉ email:  ubmttq_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức -...

Liên đoàn lao động

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 257 - Địa chỉ email:  ldld_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Hội Phụ Nữ

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 04.33861194 - Địa chỉ email:  hlhpn_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức -...

Hội Nông Dân

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433 861 195 - Địa chỉ email:  hnd_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Hội Cựu Chiến Binh

1. Thông tin chung: - Số điện thoại: 0433861807 - Địa chỉ email:  hccb_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Đoàn Thanh Niên

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433861196 - Địa chỉ email:  hd_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...