Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433861264 - Địa chỉ email:  ubmttq_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức -...

Liên đoàn lao động

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 257 - Địa chỉ email:  ldld_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 04.33861194 - Địa chỉ email:  hlhpn_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức -...

Hội Nông Dân

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433 861 195 - Địa chỉ email:  hnd_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Hội Cựu Chiến Binh

1. Thông tin chung: - Số điện thoại: 0433861807 - Địa chỉ email:  hccb_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Huyện đoàn

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433861196 - Địa chỉ email:  hd_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, năm 2018, UB...