Văn hóa - xã hội

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Ngày đăng 26/09/2022 | 14:48  | View count: 107

UBND huyện đăng tải một số văn bản về công tác thống kê bao gồm:

- Luật số 01/2021/QH15 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê. (xem chi tiết)

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước. (xem chi tiết)

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.(xem chi tiết)

Trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh