VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 01/02/2024 | 09:59 AM  | View count: 177
UBND huyện đăng tải Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về việc Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 để các cơ quan, đơn vị được...

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PBGDPL CHO PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2022-2026

Ngày đăng 09/03/2022 | 03:59 PM  | View count: 573
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa...

KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC

Ngày đăng 04/03/2022 | 04:05 PM  | View count: 531
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2022

Ngày đăng 29/01/2022 | 08:58 AM  | View count: 337
Từ tháng 02/2022 có 01 Nghị định; 39 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC

Ngày đăng 25/01/2022 | 03:55 PM  | View count: 257
Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về theo dõi tình hình pháp luật năm 2022 trên địa bàn Thành phố. Ngày...

Quyết định: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ngày đăng 22/01/2022 | 05:36 PM  | View count: 258
UBND huyện đăng tải Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về việc Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Theo đó,...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, NUÔI CON NUÔI VÀ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC NĂM 2022

Ngày đăng 11/01/2022 | 03:47 PM  | View count: 166
Thực hiện Luật hộ tịch, Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, RÀ SOÁT XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC NĂM 2022

Ngày đăng 07/01/2022 | 03:40 PM  | View count: 142
Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch kiểm tra và rà soát  văn bản quy phạm pháp luật...

KẾ HOẠCH PBGDPL, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, HÒA GIẢI CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC NĂM 2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 03:33 PM  | View count: 97
Thực hiện Kế hoạch 321/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý,...

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC NĂM 2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 03:23 PM  | View count: 65
Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", căn cứ kế hoạch trọng tâm công...

Một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 03:16 PM  | View count: 156
UBND huyện đăng tải Công văn số 1951/UBND-TP ngày 27/7/2021 của UBND huyện về việc tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 17/07/2021 | 03:30 PM  | View count: 147
UBND huyện đăng tải Công văn số 1832/HĐPHPBGDPL ngày 16/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hoài Đức về việc Đẩy mạnh  tuyên...

KẾ HOẠCH: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bênh Covid 19 trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 18/02/2021 | 02:31 PM  | View count: 278
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 75/KH-HĐPBGDPL ngày 17/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về việc Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến...

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày đăng 22/01/2021 | 03:59 PM  | View count: 563
UBND huyện đăng tải Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó,...

Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2021

Ngày đăng 13/01/2021 | 09:16 AM  | View count: 297
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP...

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2021

Ngày đăng 09/01/2021 | 09:10 AM  | View count: 241
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày...

Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 05:00 PM  | View count: 325
Thực hiện công tác năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Căn cứ Kế hoạch trọng tâm công tác...

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 09:03 AM  | View count: 325
Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp...

Kế hoạch thực hiện Kế luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

Ngày đăng 02/01/2021 | 04:54 PM  | View count: 1044
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục...

Kế hoạch Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 07:44 AM  | View count: 301
Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...

Thông báo hướng dẫn cuộc thi và thể lệ cuộc thi trực tuyến " "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 04/08/2020 | 03:10 PM  | View count: 436
UBND huyện đăng trải Quyết định số 4370/QĐ-BTC ngày 03/8/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi  "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử...

Kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 27/06/2020 | 03:02 PM  | View count: 1325
Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến  "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ...

Kế hoạch Tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 24/10/2019 | 08:44 AM  | View count: 770
UBND huyện đăng tải Quyết định 1373/QĐ-BTP ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 26/07/2019 | 04:52 PM  | View count: 1881
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức cuộc thi  " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa...

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020

Ngày đăng 24/07/2019 | 04:45 PM  | View count: 1849
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch  tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức...

Kế hoạch tham gia cuộc thi "Hoài giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 09:08 AM  | View count: 3253
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc ban hành Kế hoạch tham gia cuộc thi "Hoài giải viên...

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:22 PM  | View count: 1546
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:16 PM  | View count: 1152
Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Ngày đăng 24/12/2018 | 03:50 PM  | View count: 1431
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 10/09/2018 | 02:49 PM  | View count: 1112
UBND huyện Hoài Đức ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động đợt thi đua hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện năm 201

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh