ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

Chủ Tịch

Ông Nguyễn Quang Đức

 

P.Chủ tịch

Ông Đỗ Đức Trung

 

P. Chủ tịch

Ông Nguyễn Anh

 

P.Chủ tịch

Ông Nguyễn Hoàng Trường

 

Ủy viên

Ông Đỗ Đức Quang – Trưởng Công an huyện

 

Ủy viên

Ông Hà Quang Trung - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

 

Ủy viên

Ông Nguyễn Xuân Lý - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 

Ủy viên

Bà Hồ Thị Na - Chánh Thanh tra huyện

 

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh – Trưởng phòng Nội vụ huyện

 

Ủy viên

Ông Nguyễn Hoàng Phương – Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

 

Ủy viên

Ông Phùng  Bá Nhân - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

 

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Nhẫn – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

 

Ủy viên

Ông Nguyễn Phan Minh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 

Ủy viên

Ông Phạm Tiếp - Trưởng phòng Kinh tế huyện

 

Ủy viên

Ông Đỗ Văn Thúy – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng phòng Y tế huyện