Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường Tiểu học, trường trung học cơ sở Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thông báo Danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có điạ bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với các tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo đối với các tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thông báo tô chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tô chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã