Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTG đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn CBĐT) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã