Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm QLSCN Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc trực thuộc UBND cấp Huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Tặng Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã