Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo lần đầu Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Giải quyết kiến nghị về kết nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Giải quyết tranh chấp đất đai Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã