Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (Cấp cao nhất là THCS) Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp Quận, Huyện, Thị xã