Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Cấp lại Giấy đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã