Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Đăng ký khi hợp tác xã chia Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Đăng ký khi hợp tác xã chia (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Đăng ký khi hợp tác xã tách Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Đăng ký khi hợp tác xã tách (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã