Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Trả lại tài sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Xử lý đơn tại cấp huyện Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Đăng ký Giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Đăng ký hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã