Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục: Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Thôi làm hòa giải viên Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký người vào tu. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Trả lại tài sản (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện thực hiện (TTHC mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn