Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Chứng thực di chúc Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Công nhận báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD) (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn do UBND xã cấp (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục: Gia hạn thời gian tồn tại cho công trình, nhà ở được UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tạm (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Gia hạn thời gian tồn tại cho nhà ở nông thôn được UBND xã giấy phép xây dựng (GPXD) tạm (TTHC mức độ 1). Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện (TTHC mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã