Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình theo tuyến trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ đô thị (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng (GPXD) (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng (GPXD) do UBND xã cấp (TTHC mức 1). Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Cấp phép xây dựng trạm BTS Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục: Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn