Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thông báo tô chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trưc thuôc. Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục : Đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục cấp phép xây dựng trạm BTS Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận, Huyện, Thị xã