Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Loại thủ tục Lĩnh vực Công thương
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ gửi 01 bộ hồ sơ về UBND quận, huyện, thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Phòng Kinh tế kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

- Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cấp huyện

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Trường hợp cấp lại do hết thời gian hiệu lực:

- Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Thương nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

- Hồ sơ trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2 Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng:

- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đã được cấp (nếu có).

- Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất).

* Số lượng hồ sơ: Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ đề nghị cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ lập 01 bộ gửi UBND quận, huyện, thị xã.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp lại giấy phép theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nễu rõ lý do.

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Đối tượng thực hiện Thương nhân đã được cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đang hoạt động.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (cấp lại)
Lệ phí Không
Phí

Phí thẩm định: 1.200.000đ/Điểm kinh doanh/Lần thẩm định (đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp)

Phí thẩm định: 4000đ/Điểm kinh doanh/Lần thẩm định (đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân)

(Đối với trươngf hợp cấp lại do bị mất, bị hỏng, chỉ thu phí thẩm định khi thương nhân thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc bổ sung địa điểm kinh doanh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ không vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu trong quá trình hoạt động.
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.