Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định.
b) Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản nêu rõ lý do cách chức.
- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị cách chức.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Chủ tịch và thành viên hội đồng trường bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm. b) Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. c) Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ. d) Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, viên chức. đ) Vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường.
Cơ sở pháp lý
- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ trường trung cấp.