TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT

TÍNH HUỐNG PHÁP LUẬT: LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Ngày đăng 05/04/2022 | 08:30  | View count: 647

        Câu hỏi 1: Chứng thực bản sao từ bản chính

        Anh Hải d ự định chứng thực bản sao một số giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp (hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp) thì có phải hợp pháp hóa lãnh sự không?

                                                                                                                                  Trả lời:

        Điều 6 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2020), quy định về yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với một số giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp “Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân như hộ chiếu, thẻ căn cước, thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính

Căn cứ vào các văn bản nêu trên, trường hợp anh Hải chứng thực bản sao một số giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp (hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp) thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự.

          Câu hỏi 2: Chứng thực chữ kỹ

          Chị Minh muốn ra UBND xã xin xác nhận nhân thân trong tờ khai lý lịch cá nhân để đi nộp hồ sơ xin việc. Nhưng UBND xã lại chỉ thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký của tôi trong tờ khai lý lịch cá nhân nhưng không ghi nhận xét gì thì đúng hay sai?

                                                                                                                                    Trả lời:

          Theo quy định tại Điều 15 của Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có quy định như sau:

          “Điều 15. Chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân

Các quy định về chứng thực chữ ký tại Mục 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân. Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.

Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

 

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh