Tin tức nổi bật

Lễ công bố Quyết định thành lập các Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy
Ngày đăng 06/06/2023 | 11:30  | View count: 408

Sáng 06/6, Huyện ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định giải thể Đảng bộ Cơ Dân-Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND huyện; Thành lập các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự buổi lễ và trao Quyết định cho các Chi bộ có đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các ban Xây dựng Đảng huyện.

Đồng chí Đoàn Thị Thư-Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua các Quyết định thành lập Chi bộ trực thuộc Huyện ủy

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, chú trọng đến việc củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt là đối với những tổ chức Đảng khối cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể huyện.

Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng và Đảng bộ Cơ quan UBND huyện được thành lập năm 2010 trên cơ sở Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 09/3/2010 về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đã có nhiều đổi mới về chính trị, tư tưởng, tổ chức vai trò lãnh đạo của Đảng ủy ngày càng nâng cao, Đảng bộ thường xuyên được xây dựng, củng cố, ngày càng trong sạch vững mạnh; các cơ quan chính quyền tiếp tục được xây dựng và củng cố theo hướng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân; các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt đời sống kinh tế-văn hóa- xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể của huyện. Sau hơn 12 năm hoạt động, hai Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trên các lĩnh vực và lãnh đạo, chỉ đạo theo chuyên ngành.

Đại biểu dự buổi lễ

Tuy nhiên, hai Đảng bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ nhiều chi bộ có nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có lúc, có việc chưa sát với hoạt động chuyên môn của từng tổ chức. Mặt khác, số lượng đảng viên của các Đảng bộ khá đông, nhất là Đảng bộ Cơ quan UBND huyện nhưng không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng nên gặp nhiều khó khăn trong việc vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa kiêm nhiệm công tác Đảng.

Từ thực tiễn trên, ngày 30/3/2023, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 4695-CV/BTCTW về “Kết thúc Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 về xây dựng và hoàn thiện loại hình tổ chức cơ sở đảng”. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 19/4/2023 về “Thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng-Đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ quận, huyện, thị; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đảng bộ tổng công ty” nhằm tiếp tục củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trao Quyết định cho các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu xây dựng Đề án kết thúc mô hình Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND huyện do mô hình này không còn phù hợp, để thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan đảng, đoàn thể huyện, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy. Đề án được xây dựng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, cho ý kiến và thống nhất, thông qua, ban hành, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định giải thể  Đảng bộ cơ quan Dân – Đảng và Đảng bộ cơ quan UBND huyện; ban hành Quyết định thành lập 11 Chi bộ khối cơ quan Đảng, đoàn thể, 18 Chi bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện trực thuộc Huyện ủy; chỉ định chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cơ sở theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện uỷ.

Đồng chí Đỗ Đức Bảo-Bí thư Chi bộ Đoàn thanh niên huyện phát biểu tại buổi Lễ

Trao Quyết định thành lập cho 29 Chi bộ trực thuộc Huyện ủy trên cơ sở giải thể Đảng bộ cơ quan Dân-Đảng và Đảng bộ cơ quan UBND huyện, đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà các Chi bộ cần tập trung thực hiện, đó là: Tập trung xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, cấp ủy, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đảng viên. Chi bộ thực hiện tốt chức năng hạt nhân chính trị, lãnh đạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, đảng viên của cơ quan; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết của Đảng về giáo dục cán bộ, đảng viên trong cơ quan và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị các Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính trị; tập trung cao trong việc thực hiện tốt 8 chương trình trọng tâm toàn khóa của Huyện ủy góp phần cùng các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan nhằm giáo dục, nâng cao ý thức phấn đấu thực hiện chức trách, công vụ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo cơ quan, đoàn thể trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên; thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên hàng năm. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh