Tin mới cập nhật

Huyện Hoài Đức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
Ngày đăng 08/11/2018 | 15:41  | View count: 430

Mô hình “Ngày Pháp luật” đã chính thức được luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (ban hành ngày 02/7/2012, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013). Điều 8 Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã quy định về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội” (Ngày 9/11 là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta). Như vậy, bắt đầu từ năm 2013, chúng ta có một ngày quan trọng để khẳng định tính thượng tôn của pháp luật, là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc, là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước ta.

Ngày Pháp luật thực sự có ý nghĩa pháp lý sâu rộng, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao và phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong tình hình mới.

Có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” sẽ là một hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rất hiệu quả, bởi pháp luật quy định cho “Ngày Pháp luật” được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Với các hình thức đa dạng, “Ngày Pháp luật” sẽ giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân và dễ đi vào cuộc sống; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta. “Ngày Pháp luật” còn là cơ hội để người dân tham gia thể hiện sự hiểu biết của mình về pháp luật, có những góp ý tham gia vào công tác xây dựng luật,…Có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” thực sự có ý nghĩa đối với hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 13/8/2018, Bộ trưởng Tư pháp đã ký Quyết định số 2186/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Phong trào thi đua được phát động với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết ngày 30/9/2018, tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật 09-11. Trước đó, để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 2787/BTP-PBGDPL hướng dẫn cụ thể chủ đề, khẩu hiệu, nội dung trọng tâm, thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày 11/9/2018 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND tổ chức thực hiện và phát động đợt hưởng ứng Ngày pháp luật.

Những năm qua, thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND Thành phố về hưởng ứng “Ngày pháp luật”, UBND huyện Hoài Đức đã triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hội nghị, cấp phát tài liệu (từ năm 2014 đến năm 2018 tổ chức và phối hợp tổ chức được gần 200 hội nghị và cấp phát được trên 60 nghìn tờ gấp, tài liệu hỏi đáp pháp luật), sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang trên cổng thông tin điện tử của huyện, chuyên mục phát thanh phổ biến chính sách, pháp luật gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tổ chức tọa đàm, hội thảo xây dựng, thực thi pháp luật; áp phích, pa- nô, băng rôn, cờ phướn dọc trên đường chính, khu trung tâm, cơ quan đơn vị, trường học, địa điểm công cộng với nhiều khẩu hiệu, ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ trên lớp, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu.

Thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2018, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 17/9/2018 để triển khai thực hiện sâu rộng, đồng bộ trên địa bàn huyện. Thông qua “Ngày Pháp luật” sẽ phổ biến, tuyên truyền đến người dân những văn bản pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến các lĩnh vực pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân và thực sự đi vào cuộc sống, mọi tầng lớp nhân dân đều “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

Hưởng ứng “ Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2018, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hoài Đức ra sức thi đua, học tập, lao động, xây dựng huyện Hoài Đức phát triển giàu đẹp – văn minh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018 với Khẩu hiệu:

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; 

3. Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

4. Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả;

5. Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

(Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh