Tin mới cập nhật

Huyện ủy triển khai kế hoạch số 130-KH/HU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Nghị quyết số 202-NQ/HU về việc xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận vào năm 2020
Ngày đăng 08/10/2018 | 08:06  | View count: 1111

Sáng 5/10, Huyện ủy tổ chức triển khai kế hoạch số 130-KH/HU, ngày 28/9/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết số 202-NQ/HU, ngày 28/9/2018 của Huyện ủy về việc xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Sáng 5/10, Huyện ủy tổ chức triển khai kế hoạch số 130-KH/HU, ngày 28/9/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết số 202-NQ/HU, ngày 28/9/2018 của Huyện ủy về việc xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

 

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đàm Văn Thông-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng-phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Đức Trung-Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.  

Đ/c Phạm Xuân Trường-TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua kế hoạch số 130-KH/HU

Việc Huyện ủy ban hành và tổ chức kế hoạch 130-KH/HU, ngày 28/9/2018 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” nhằm làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết, nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong hệ thống chính trị để Nghị quyết được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Kế hoạch của Huyện ủy đã chỉ rõ 18 nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cácn bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tac cán bộ; thực hiện tốt các quy định về đào tào, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ cũng như quy trình công tác cán bộ; phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan truyền thông và nhân dân để kiểm soát quyền lực; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đ/c Đỗ Đức Trung-TVHU, P.Chủ tịch UBND huyện thông qua Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020

Về nhiệm vụ xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, trên cơ sở đề án đã được UBND thành phố phê duyệt với mục tiêu xây dựng huyện Hoài Đức đảm bảo đến năm 2020 đạt đủ các tiêu chí thành lập quậ, trong đó tập trung vào công tác quy hoạch xây dựng, ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 202-NQ/HU, ngày 28/9/2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước thực hiện và hoàn thành các tiêu chí của phường, của quận. Trên cơ sở đánh giá những mặt đã làm được, những tiêu chí còn chưa đạt, Nghị quyết của Huyện ủy đã chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Đ/c Nguyễn Xuân Lưỡng-P.Bí thư Huyện ủy, triển khai Nghị quyết số 202-NQ/HU

Đó là tập trung phát triển kinh tế, đẩy  mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; huy động các nguồn vốn dầu tư xây dựng và đẩy nhanh thực hiện các dự án trên địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện đến năm 2020; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và chuyên đổi cơ cấu lao động; chú trọng công tác quốc phòng, an ninh ổn định để pháp triển; tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và các lực lượng đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. 

Đ/c Vương Duy Hướng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là: sau hội nghị này, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể được nêu trong kế hoạch 130-KH/HU và Nghị quyết số 202-NQ/HU để xây xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, Đảng ủy, HĐND các cấp ban hành các Nghị quyết chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của HĐND, đại biểu HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong thực hiện công tác cán bộ cũng như thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng xã đạt tiêu chí phường, huyện đạt tiêu chí quận vào năm 2020./.

 

Thanh Thạo

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh