Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 04/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày đăng 30/04/2022 | 15:04  | View count: 274

      Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

     UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 04 năm 2022 để các  cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

     Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 117/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Trần Văn Thuận (Xem tại đây)

2. Giấy phép số 118/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lý Đức Hùng   (Xem tại đây)

3. Giấy phép số 119/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phạm Đình Miền  (Xem tại đây)

4. Giấy phép số 120/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Trạc Hùng   (Xem tại đây)

5. Giấy phép số 121/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Dũng   (Xem tại đây)

6. Giấy phép số 122/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Đinh Thị Tú Hoàn  (Xem tại đây)

7. Giấy phép số 123/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Trọng Tuấn (Xem tại đây)

8. Giấy phép số 124/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Vũ Tiến Hưởng (Xem tại đây)

9. Giấy phép số 125/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Hữu Thuận và bà Nguyễn Thị Phương Thanh  (Xem tại đây)

10. Giấy phép số 126/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đàm Ngọc Sơn    (Xem tại đây)

11. Giấy phép số 127/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Mạnh Cường   (Xem tại đây)

12. Giấy phép số 128/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đỗ Duy Tuấn và bà Phạm Thị Mơ   (Xem tại đây)

13. Giấy phép số 129/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phạm Văn Dũng   (Xem tại đây)

14. Giấy phép số 130/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đỗ Hồng Quê và bà Nguyễn Thị Thu Hải   (Xem tại đây)

15. Giấy phép số 131/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đặng Hồng Hải (Xem tại đây)

16. Giấy phép số 132/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Hùng   (Xem tại đây)

17.Giấy phép số 133/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Tỵ  (Xem tại đây)

18. Giấy phép số 134/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Nguyễn Thị Vân   (Xem tại đây)

19. Giấy phép số 135/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Thùy và bà Vũ Thị Hiền (Xem tại đây)

20. Giấy phép số 136/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Vở (Xem tại đây)

21. Giấy phép số 137/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Bùi Quang Huân và bà Nguyễn Thị Thêm (Xem tại đây)

22. Giấy phép số 138/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Thế Phương  (Xem tại đây)

23. Giấy phép số 139/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Mai Văn Thiện và bà Ngô Thị Hiên (Xem tại đây)

24. Giấy phép số 140/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Hiệu (Xem tại đây)

25. Giấy phép số 141/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Long Hải, hộ ông Nguyễn Văn Bé (Xem tại đây)

26. Giấy phép số 142/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Văn Liên (Xem tại đây)

27. Giấy phép số 143/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Trần Văn Bảy (Xem tại đây)

28. Giấy phép số 144/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Lê Danh Cường   (Xem tại đây)

29. Giấy phép số 145/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phạm Văn Quyền và bà Nguyễn Thị Huế   (Xem tại đây)

30. Giấy phép số 146/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Viết Dũng  (Xem tại đây)

31. Giấy phép số 147/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Tân và bà Bùi Thị Út   (Xem tại đây)

32. Giấy phép số 148/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Bùi Kim Thoa (Xem tại đây)

33.Giấy phép số 149/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lã Văn Quốc và bà Vũ Thị Thủy   (Xem tại đây)

34. Giấy phép số 150/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lê Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Tường   (Xem tại đây)

35. Giấy phép số 151/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lê Văn Thắng và bà Vũ Thị Tường   (Xem tại đây)

36. Giấy phép số 152/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đặng Trung Đức (Xem tại đây)

37. Giấy phép số 153/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyên Hữu Việt và bà Nguyễn Thị Hòa (Xem tại đây)

38. Giấy phép số 162/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Đức Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hằng   (Xem tại đây)

39. Giấy phép số 163/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Bùi Ngọc Hà và bà Nguyễn Thị Mai   (Xem tại đây)

40. Giấy phép số 164/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đỗ Văn Trường và bà Nguyễn Thị Thân (Xem tại đây)

41. Giấy phép số 166/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Tiến Điệp (Xem tại đây)

42. Giấy phép số 167/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Hữu Vũ và bà Phạm Thị Hiền (Xem tại đây)

43. Giấy phép số 168/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Đàm Thị Hiền   (Xem tại đây)

44. Giấy phép số 169/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Danh Hồng    (Xem tại đây)

45. Giấy phép số 170/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Lộ Thị Nhượng   (Xem tại đây)

46. Giấy phép số 171/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Viết Dung   (Xem tại đây)

47. Giấy phép số 172/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Dương Thị Hằng   (Xem tại đây)

48. Giấy phép số 173/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Ngô Văn Rồng và ông Ngô Văn Hiếu (Xem tại đây)

49. Giấy phép số 175/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Trịnh Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thắm   (Xem tại đây)

50. Giấy phép số 176/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Hoàng Văn Hùng và bà Hoàng Thị Lan (Xem tại đây)

51. Giấy phép số 177/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lê Tuấn Viên và bà Trương Thị Thảo   (Xem tại đây)

52. Giấy phép số 181/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Phạm Thị Phú   (Xem tại đây)

53. Giấy phép số 182/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Trần Văn Ngọc   (Xem tại đây)

54. Giấy phép số 184/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Văn Huấn   (Xem tại đây)

55. Giấy phép số 185/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Đỗ Hữu Nam và bà Đỗ Thị Hoài  (Xem tại đây)

56. Giấy phép số 186/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Bùi Văn Dũng  (Xem tại đây)

57. Giấy phép số 187/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Nguyễn Thị Nhành     (Xem tại đây)

58. Giấy phép số 188/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Quang Phi và bà Phùng Mỹ Ngọc (Xem tại đây)

59. Giấy phép số 191/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Vương Tiến Tới   (Xem tại đây)

60. Giấy phép số 192/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Trung Định (Xem tại đây)

61. Giấy phép số 193/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Quang Phi và bà Phùng Mỹ Ngọc   (Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh