mặt trận tổ quốc

Mặt trận tổ quốc

Ngày đăng: 30/10/2014 | Lượt xem: 0

1. Thông tin chung
- Số điện thoại: 0433861264
- Địa chỉ email: ubmttq_huhoaiduc@hanoi.gov.vn
- Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội
2. Cơ cấu tổ chức
Ủy ban Mặt trân tổ quốc huyện gồm 01 đồng chí Chủ tịch và 02 đồng chí Phó chủ tịch.
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Thế Hạ

Chủ tịch

0946861234

Đ/c Nguyễn Viết Ngữ

Phó chủ tịch

0904412469

Đ/c Nguyễn Văn Dư

Phó chủ tịch

0949039758

Đ/c Trần Đình Ngọc

UVTT

0975927925

3. Chức năng

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

4. Nhiệm vụ

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước.

- Thảo luận và thống nhất các chương trình phối hợp hành động, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và các đơn vị liên quan.

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền.Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

5. Nguyên tắc hoạt động

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

tin mới cập nhật

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 90
  • Tổng lượng truy cập: 17.240.131