Kinh tế - chính trị

Hoài Đức 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giai đoạn (2008-2018)
Ngày đăng 16/11/2018 | 13:58  | View count: 986

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Quyết định 185-QĐ/TW về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, nhận thức rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Do vậy cùng với việc ban hành và xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác, xây dựng đội ngũ giảng viên, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ và phân công một đồng chí Huyện ủy viên làm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban thường vụ Huyện ủy Hoài Đức đã ban hành 03 Chương trình và 02 Đề án về công tác đào tạo bồi dưỡng, trong đó chú trọng Chương trình số 11-CTr/HU ngày 25/10/2010, về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn giai đoạn 2011-2015; Chương trình số 50-CTr/HU ngày 31/10/2011 về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực điều hành quản lý của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2011-2015; Chương trình số 02-CTr/HU ngày 08/01/2016, về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên giai đoạn 2015-2020 và Đề án số 02-ĐA/HU ngày 10/8/2016 về Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ và tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý giai đoạn 2016-2020.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, quy định Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện, từ đó quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ việc đào tạo bồi dưỡng để Trung tâm hoạt động. Hiện nay Trung tâm đang sử dụng khuôn viên làm việc nhà 3 tầng độc lập với diện tích trên 780m2, gồm có 2 phòng học, 5 phòng làm việc, hội trường kiêm thư viện và 1 phòng giảng viên. Cùng với 5 biên chế chính thức, Trung tâm thường xuyên có từ 12-18 đồng chí giảng viên kiêm chức, là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, ủy viên Ban Thường vụ, huyện ủy viên, trưởng, phó các ban Đảng, có năng lực chuyên môn và Cao cấp lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn của Thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, phòng Nội Vụ, MTTQ, các tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể tiến hành rà soát, khảo sát chất lượng và nhu cầu cần đào tạo, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lập dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng đúng theo quy định. Căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với từng lớp học, Trung tâm mời các giảng viên là những Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên gia công tác tại Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, Thành phố, có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, tổng hợp truyền đạt những vấn đề chính trị, thời sự kịp thời, giúp học viên có thêm kỹ năng tổ chức điều hành có hiệu quả các hoạt động ở cơ sở.  Đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học viên làm trung tâm, chủ động, sáng tạo áp dụng phương pháp dạy học tích cực như: Tham vấn, đàm thoại, nêu vấn đề, đối thoại giữa giảng viên và người học, chia nhóm, chia tổ thảo luận, giải đáp thắc mắc, hệ thống kiến thức và xác định kiến thức trọng tâm. Tăng cường kiểm tra đối với học viên, kết thúc lớp học có nhận xét đánh giá xếp loại, do vậy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng cao. Thông qua chương trình đào tạo bồi dưỡng, trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyến đến cơ sở được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho huyện và bổ sung nguồn quy hoạch cho công tác cán bộ của các địa phương.

 Kết quả trong 10 năm qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện mở được 647 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 69.908 học viên. Trong đó có 8 lớp đào tạo với 643 học viên bao gồm: 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 479 học viên, 1 lớp đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B cho 45 học viên là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện, 1 lớp đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền cho 73 học viên là cán bộ chủ chốt các phòng ban huyện và các xã thị trấn và 1 lớp kiểm tra giám sát, cấp chứng chỉ cho các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, quy hoạch chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

 Mở 666 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với  69.265 học viên bao gồm có 203 lớp với 32.264 lượt  học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; 140 lớp với 18.773 lượt học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ khối MTTQ và các đoàn thể; 246 lớp với 25.522 lượt học viên được bồi dưỡng kiến thức thuộc khối chính quyền; 39 lớp với 3.311 học viên được bồi dưỡng nhận thức đối tượng phát triển Đảng; 25 lớp với 2.134 học viên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên mới. Ngoài ra Huyện ủy Hoài Đức còn tổ chức 85 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 6.034 lượt đội ngũ báo cáo viên, định kỳ hàng tháng thông tin định hướng kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình mới của đất nước, thành phố và của huyện, để các báo cáo viên cập nhật kiến thức và thực sự là lực lượng nòng cốt cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân.

Quyết định 185-QĐ/TW đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và khẳng định vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiện đại, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh .

Để tiếp tục  thực hiện quyết định 185- QĐ/TW của Ban Bí thư  Trung ương Đảng khóa X; Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban tuyên giáo Trung ương, ban hành quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 26/6/2018 của Thành ủy Hà Nội về Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốcTrung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trong thời gian tới Huyện ủy Hoài Đức tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, kể cả giảng viên kiêm chức. Tập trung lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị, phối hợp với các ban xây dựng đảng, MTTQ, các đoàn thể và các phòng chuyên môn của UBND huyện trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, xử lý giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.  

LTN 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh