Khối nội chính

Ban chỉ huy Quân sự huyện

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN STT Họ và tên Chức vụ Số điện...

Công an huyện

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Đ/c ...

Tòa án nhân dân huyện

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN          ...

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC STT Họ và tên Chức vụ ...

Chi cục thi hành án

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN HOÀI ĐỨC   STT Họ và...

Danh sách số điện thoại trực ban Công an huyện và các xã, thị trấn

1. Công an huyện - Số điện thoại trực ban: 02433.861.213 - Số điện thoại Đội CSGT: + Máy cố định: 02433.509.241 +Lãnh đạo Đội CSGT: đ/c Đỗ Trưởng Quân - Đội...