Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Trần Văn Nghĩa

Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện

2

Nguyễn Đăng Sơn

Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Lê Văn Hòa

Phó Ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện

2

Đỗ Khắc Dần

Ủy viên

3

Chu Thị Thúy

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên

BAN PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Thanh Tú

Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện

2

Đỗ Đức Nghĩa

Ủy viên

3

Hồ Thị Na

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Thoan

Ủy viên

5

Đoàn Thị Thư

Ủy viên

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

1

Nguyễn Quang Đức

21

Nguyễn Thế Hạ

2

Đàm Văn Thông

22

Phạm Văn Mạnh

3

Nguyễn Đăng Sơn

23

Đoàn Thịnh Trường

5

Nguyễn Trung Thuận

24

Đồng Thị Nga

6

Đỗ Khắc Dần

25

Lê Văn Hòa

7

Vương Văn Lâm

26

Hồ Thị Na

8

Đỗ Đức Nghĩa

27

Nguyễn Thị Thanh

9

Nguyễn Văn Thoan

28

Đoàn Thị Thư

10

Chu Thị Thúy

39

Nguyễn Thanh Tú

11

Trần Văn Nghĩa

30

Nguyễn Thị Thúy Nga

12

Phạm Xuân Trường

31

Nguyễn Thanh Bình

13

Nguyễn Quốc Chương

32

Nguyễn Văn Song (Đại đức Thích Tiến Thông)

14

Nguyễn Thị Thuyên

33

Nguyễn Bá Công

15

Nguyễn Phan Minh

34

Phạm Thị Huệ

16

Nguyễn Xuân Lý

35

Nguyễn Đình Khoa

17

Phùng Bá Liên

36

Nguyễn Đức Quang

18

Phan Thị Nhàn

37

Trần Văn Hòa

19

Nguyễn Đắc Hoàng

38

Nguyễn Huy Hoàng

20

Nguyễn Thị Hương Giang