Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp huyện Hoài Đức
Ngày đăng 16/08/2022 | 10:35  | View count: 302

Tại Điều 66, Điều 72 - Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 (HĐND), hoạt động giải trình là một trong 06 nội dung hoạt động giám sát của Thường trực HĐND. Việc tổ chức giải trình, nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình và người được yêu cầu giải trình do Thường trực HĐND quyết định. Thông qua việc tổ chức phiên giải trình, các cá nhân hữu quan thuộc đối tượng giải trình có điều kiện được giải trình, làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tại huyện Hoài Đức, các nội dung được Thường trực HĐND các cấp lựa chọn đưa ra giải trình tập trung vào những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc, sát tình hình thực tế, phát huy hiệu quả cao. Qua hoạt động giải trình đã làm rõ thực trạng, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị; nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung chính sách hiện hành hoặc ban hành chính sách, chủ trương mới phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Xác định rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tổ chức phiên giải trình, đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 28/02/2022 về việc tổ chức phiên giải trình về giải pháp tháo gỡ khó khăn để xây dựng, phát huy hiệu quả Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hoài Đức; chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức khảo sát tại các xã Dương Liễu, Đức Thượng, Sơn Đồng, Vân Côn, La Phù, Cát Quế, Yên Sở, Tiền Yên … để xây dựng báo cáo đề dẫn và phóng sự phục vụ phiên giải trình. Ngày 29/4/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công phiên giải trình giữa 02 kỳ họp. Tại phiên giải trình đã có 12 lượt ông, bà đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi đối với các ông, bà thành viên UBND huyện và các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Ngay sau phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo Kết luận phiên giải trình. Kết luận đã đánh giá đúng thực trạng kết quả và chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các NVH thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; đồng thời Thường trực HĐND huyện đã kiến nghị UBND huyện, các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình; từ đó đề ra các giải pháp, kế hoạch nhằm hoàn thành việc xây dựng và phát huy hiệu quả của Nhà văn hóa tại 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình về việc xây dựng, phát huy hiệu quả Nhà văn thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Để tổ chức thành công phiên giải trình, nhận định việc chuẩn bị các nội dung giải trình đóng vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng của phiên giải trình, do đó Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát hoặc qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri và qua các kênh thông tin khác… để xem xét, lựa chọn các vấn đề nóng, phức tạp, các vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân được đông đảo cử tri quan tâm để yêu cầu UBND huyện, các ngành, đơn vị liên quan giải trình. Khi đã lựa chọn được vấn đề giải trình, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giải trình, giao cho các Ban HĐND, các đại biểu HĐND nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan đến nhóm vấn đề giải trình, đồng thời Thường trực HĐND huyện có văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị yêu cầu báo cáo về các vấn đề giải trình trước phiên họp Thường trực HĐND huyện. Sau khi nhận được báo cáo của các cơ quan giải trình, Thường trực HĐND huyện giao cho các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND nghiên cứu, xem xét những vấn đề chưa rõ ràng, chưa thống nhất để tiếp tục trao đổi làm rõ. Tuy nhiên, qua tổ chức phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện cũng nhận thấy còn một số tồn tại, khó khăn nhất định như trách nhiệm của đại biểu trong việc tham gia phiên giải trình còn hạn chế, còn tâm lý ngại va chạm, ngại đặt vấn đề; chất lượng đặt câu hỏi giải trình chưa cao, có nội dung yêu cầu giải trình chỉ mang tính để nắm bắt; công tác phối hợp trong tổ chức phiên giải trình giữa cơ quan, cá nhân có trách nhiệm giải trình còn hạn chế;...

Thực hiện Đề án 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Thành phố giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch số 245-KH/ĐĐ ngày 06/6/2022 của Đảng Đoàn HĐND Thành phố về thực hiện Đề án, tại Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 05/7/2022 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực HĐND huyện nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng phiên giải trình, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, từ kinh nghiệm thực tiễn, Thường trực HĐND huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức phiên giải trình trong thời gian tới. Thứ nhất, lựa chọn và xác định nội dung giải trình là yếu tố quan trọng hàng đầu. Giao nhiệm vụ, khuyến khích khả năng phát hiện vấn đề qua giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri hoặc qua thực tế cuộc sống của các đại biểu, thành viên các Ban để có nhiều nội dung đưa vào chất vấn, giải trình. Thứ hai: Nâng cao kỹ năng điều hành của chủ trì, dân chủ, khoa học, nắm chắc nội dung liên quan đến vấn đề đưa ra giải trình. Điều hành nội dung cần linh hoạt, gợi mở, tập trung, khuyến khích đối thoại, tranh luận đến cùng và kết thúc đúng lúc; nếu chưa sáng tỏ vấn đề thì chủ tọa điều hành phiên giải trình có kết luận hoặc yêu cầu người trả lời, trả lời trực tiếp đại biểu bằng văn bản hoặc vào phiên họp sau. Thứ ba : Khuyến khích, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu chuyên trách, các đại biểu là thành viên của các Ban trong nghiên cứu, đề xuất, tham gia hoạt động giải trình với phương châm: Rõ nội dung, chính xác về thông tin, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung, yêu cầu giải trình. Thứ tư: Đề cao trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị (người) giải trình, phải cụ thể, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề theo yêu cầu đặt ra, nêu rõ việc đã làm được, việc chưa làm được, nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và biện pháp khắc phục. Người trả lời giải trình phải đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân, nhận thức rõ những mặt tích cực và những thiếu sót để khắc phục, tránh tình trạng trả lời chung chung, đùn đẩy trách nhiệm của cá nhân, đơn vị mình. Thứ năm: Sau khi ban hành kết luận phiên giải trình, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của UBND và các ngành liên quan. Thứ sáu: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải những thông tin, phóng sự, phỏng vấn về các nội dung được giải trình để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh