hoạt động của các xã, thị trấn

Tổng hợp: Các xã trên địa bàn huyện khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022
Ngày đăng 21/06/2022 | 10:00  | View count: 106

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các xã Đức Giang, Song Phương, Dương Liễu, An Khánh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. 

Đại biểu xã Song Phương tham dự lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, đại biểu các xã đã được giảng viên truyền đạt các nội dung gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Những nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh – Giảng viên Học viện Chính trị truyền đạt các nội dung cho đại biểu xã Dương Liễu

Học viên còn được truyền đạt những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới (gắn với địa phương, cơ sở) và một số vấn đề mới kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Học viên xã An Khánh dự lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên các xã Đức Giang, Song Phương, Dương Liễu, An Khánh về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, thế trận an ninh nhân dân; nhận rõ âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao ý thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự địa bàn.

Phương Lan- Hương Đỗ- Chu Hồng 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh