hoạt động của các xã, thị trấn

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa xã Đông La năm 2019
Ngày đăng 27/03/2019 | 21:12  | View count: 1487

Sáng 27/3, Ủy ban MTTQ và UBND xã Đông La tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dự có đồng chí Phí Đắc Thực – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Hội nghị đại biểu nhân dân xã Đông La

Thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân về việc xây dựng đời sống văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã Đông La ngày càng được nâng lên, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Bình xét cuối năm 2018, toàn xã còn 31 hộ nghèo giảm 27 hộ so với đầu năm; 93,21% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 

Đồng chí Trần Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2018

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến bàn về xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó, nội dung chủ yếu bàn về việc tăng cường công tác tuyên truyền để đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển rộng khắp, hiệu quả, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa. Tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, hỗ trợ về cây giống đặc biệt là các loại cây thế mạnh như bưởi đường La Tinh, táo, cam Canh. Đẩy mạnh phong trào xã hội học tập, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Quan tâm, duy trì các câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Phần đấu cuối năm 2019, xã Đông La giữ vững danh hiệu 3 làng văn hóa, 90% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 80% số dòng họ trong xã có Quỹ khuyến học, thực hiện tốt việc tang văn minh, cưới tiết kiệm tại địa bàn dân cư, nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau cùng xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú. 

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh