Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Trần Văn Nghĩa

Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện

2

Nguyễn Đăng Sơn

Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Lê Văn Hòa

Phó Ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện

2

Đỗ Khắc Dần

Ủy viên

3

Chu Thị Thúy

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên

BAN PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Thanh Tú

Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện

2

Đỗ Đức Nghĩa

Phó ban Pháp chế - HĐND huyện

3

Hồ Thị Na

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Thoan

Ủy viên

5

Đoàn Thị Thư

Ủy viên

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

1

Nguyễn Xuân Đại

21

Nguyễn Thế Hạ

2

Đàm Văn Thông

22

Phạm Văn Mạnh

3

Nguyễn Đăng Sơn

23

Đoàn Thịnh Trường

4

Đỗ Đức Trung

24

Duy Hoàng Dương

5

Nguyễn Trung Thuận

25

Đồng Thị Nga

6

Đỗ Khắc Dần

26

Lê Văn Hòa

7

Vương Văn Lâm

27

Hồ Thị Na

8

Đỗ Đức Nghĩa

28

Nguyễn Thị Thanh

9

Nguyễn Văn Thoan

29

Đoàn Thị Thư

10

Chu Thị Thúy

30

Nguyễn Thanh Tú

11

Trần Văn Nghĩa

31

Nguyễn Thị Thúy Nga

12

Phạm Xuân Trường

32

Nguyễn Thanh Bình

13

Nguyễn Quốc Chương

33

Nguyễn Văn Song (Đại đức Thích Tiến Thông)

14

Nguyễn Thị Thuyên

34

Nguyễn Bá Công

15

Nguyễn Phan Minh

35

Phạm Thị Huệ

16

Nguyễn Xuân Lý

36

Nguyễn Đình Khoa

17

Phùng Bá Liên

37

Nguyễn Đức Quang

18

Phan Thị Nhàn

38

Trần Văn Hòa

19

Nguyễn Đắc Hoàng

39

Nguyễn Huy Hoàng

20

Nguyễn Thị Hương Giang