Ban Xây dựng Đảng

Văn phòng Huyện ủy

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 211 - Địa chỉ email:  vanthu_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức -...

Ủy ban kiểm tra

1. Thông tin chung - Số điện thoại: - Địa chỉ email:  ubkt_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Ban Dân vận

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 186 - Địa chỉ email:  bdv_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Ban Tuyên giáo

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 178 - Địa chỉ email:  btg_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Ban Tổ chức

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 185 - Địa chỉ email:  btc_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...