Danh bạ

Stt

Tên đơn vị

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ Email

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1

Văn phòng HĐND&UBND huyện

0433.861.210

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Phòng Tư pháp huyện

0433.860.067

ptp_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Phòng Nội vụ huyện

0433.861.255

pnv_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Thanh tra huyện

0433.861.177

thanhtra_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Phòng Kinh tế huyện

0433.861.203

pkt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

6

Phòng Tài Nguyên&Môi trường huyện

0433.862.290

ptnmt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

7

Phòng Quản lý đô thị huyện

0433.665.988

pqldt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

8

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

0433.993.728

ptckt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

9

Phòng Lao động TBXH huyện

0433.662.537

pldtbxh_hoaiduc@hanoi.gov.vn

10

Phòng Văn hóa Thông tin huyện

0433.861.197

pvhtt_hoaidu@hanoi.gov.vn

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

0433.663.595

pgddt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

12

Phòng Y tế huyện

0433.668.938

pyt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

13

Đội Quản lý trật tự XD huyện

0433.661.422

ttxd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

KHỐI NỘI CHÍNH

 

1

Công an huyện

0433.664.500

ca_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Ban chỉ huy quân sự huyện

0433.665.796

bchqs_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Viện kiểm sát nhân dân huyện

0433.861.224

vksnd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Tòa án nhân dân

0433.861.225

tand_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Chi cục thi hành án huyện

0433.861.347

ccthads_hoaiduc@hanoi.gov.vn

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

1

Ban bồi thường GPMB huyện

0433.660895

bbtgpmb_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

0433.665.152

bqlda_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Trung tâm TDTT huyện

0433.861.187

tttdtt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Trung tâm dạy nghề huyện

0433.661.544

ttdn_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Trung tâm dân số KHHGĐ

0433.661.022

ttdskhhgd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

6

Hội người mù huyện

0433.861.120

hnm_hoaiduc@hanoi.gov.vn

7

Hội chữ thập đỏ huyện

0433.861.473

hctd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

8

Đài truyền thanh huyện

0433.505.441

dtt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

9

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

0433.665.720

ttptqd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

10

Đài truyền thanh huyện

0433.505.441

dtt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

11

Trung tâm Y tế huyện

0433.665.268

 

12

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

0433.861.800

 

13

Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện

0433.862.290

 

14

Trung tâm GDTX huyện

0936.016.348

 

ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

 

1

Chi cục thống kê

0433.861.503

cctk_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Chi cục thuế

0433.663.961

cct_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Kho bạc nhà nước

0433.861.456

kbnn_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Ngân hàng chính sách

0433.861.591

nhcsxh_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Ngân hàng NN&PTNT

0433.662.427

 

6

Công ty điện lực Hoài Đức

0422.452.492

 

7

XN ĐTPT Thủy lợi Đan Hoài

0423.234.516

 

8

Hạt quản lý đê Hoài Đức

0433.654.293

 

9

Đội thanh tra giao thông

0433.860.838

 

10

Đội quản lý thị trường số 24

0433.861.274

 

11

Trạm khuyến nông

0433.862.233

 

12

Trạm thú y

0433.861.364

 

13

Trạm bảo vệ thực vật

0433.659.162

 

14

Bảo hiểm xã hội

0433.862.093

 

15

Trung tâm viễn thông Hoài Đức

0433.862.218

 

16

Bưu điện Hoài Đức

0433.664.200