Đảng - đoàn thể

Đảng bộ huyện Hoài Đức 70 năm xây dựng và trưởng thành trong công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng (16/10/1948-16/10/2018).
Ngày đăng 16/10/2018 | 10:23  | View count: 520

Cùng với sự ra đời và phát triển hệ thống Ủy ban kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cấp cơ sở, trong suốt chặng đường 70 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Hoài Đức luôn gắn với nhiệm vụ lịch sử của Đảng bộ qua từng giai đoạn cách mạng, được thể hiện trong từng giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn từ khi được thành lập và hoạt động chuyên trách cho đến năm 1975 là giai đoạn khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa, sau đó là vừa sản xuất, vừa chiến đấu góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giúp cấp ủy Huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng; nổi bật như đã làm nòng cốt giúp Huyện ủy tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường kỷ luật trong Đảng và chủ trương đảng viên học tập nâng cao tư tưởng, củng cố Đảng, làm cho chất lượng lãnh đạo của Đảng từ huyện đến cơ sở được tăng cường. Trong việc thực hiện cuộc vận động “ba xây”, ‘ba chống”, cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp, ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ Huyện được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nên đã hạn chế và khắc phục được tình trạng cấp ủy cơ sở xử lý tràn lan, thái quá hoặc ngược lại buông lỏng không xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực. Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị mà nổi bật là Chỉ thị 192, ngày 26/10/1971 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đây được coi là cuộc tổng kiểm tra về chất lượng đảng viên, nhằm nâng lên một bước ý thức rèn luyện tiêu chuẩn và phẩm chất đảng viên; tăng cường, củng cố nền nếp công tác xây dựng Đảng; quản lý giáo dục đảng viên, đấu tranh phê phán, giáo dục hoặc xử lý những cán bộ, đảng viên có sai lầm, đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách, đảm bảo cho các tổ chức Đảng được trong sạch. Đồng thời qua việc thực hiện Chỉ thị còn minh oan cho nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên bị hiểu lầm, quy trụp do các cơ sở Đảng thiếu thông tin và do trình độ, năng lực, hiểu biết của cán bộ bị hạn chế.

Bước sang giai đoạn từ năm 1976 đến 1985 là thời kỳ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Nước ta phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế- xã hội. Sản xuất kém phát triển, đình đốn, giá cả tăng vọt, lạm phát hàng năm ở mức cao, lương thực và hàng tiêu dùng thiết yếu thiếu thốn, đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn, nhất là đối với người làm công ăn lương…v.v. Nhưng trong những lúc khó khăn đó, cán bộ làm công tác kiểm tra của Huyện ủy không hề nao núng, mà đã đem hết sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình để tham mưu và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đợt thực hiện Thông tri số 22, ngày 05/9/1977 và Chỉ thị số 72, ngày 08/5/1979 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo việc đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên. Thông qua việc thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng như vậy đã giúp cho cấp ủy đánh giá chính xác về chất lượng đảng viên, thấy được những thiếu sót, tồn tại của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những yếu kém trong công tác quản lý, giáo dục, đấu tranh giữ gìn kỷ luật của Đảng. Sau đợt thực hiện Thông tri số 22 và Chỉ thị số 72 của Ban Bí thư, Đảng bộ có 213 đảng viên cần xem xét về chính trị; có 308 đồng chí bị xem là có vi phạm về đạo đức; 131 đồng chí giác ngộ thấp được giúp đỡ, giáo dục; xử lý đưa ra khỏi Đảng 82 đảng viên; từ đó đã củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ.

Giai đoạn từ năm 1986 đến nay là giai đoạn thực hiện đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh: Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI (1986) đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng: kinh tế phát triển đời sống của nhân dân được cải thiện, dân chủ trong xã hội được phát huy, chính trị ổn định. Quốc phòng an ninh được củng cố, hoạt động đối ngoại được mở rộng, phá được thế bị bao vây, cấm vận. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước từng bước được củng cố. Tuy nhiên 04 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn là những thách thức lớn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), các quy định mới ban hành của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các Đảng bộ cơ sở đã giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác Kiểm tra. Đến năm 2008 mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện Nghị quyết TW5 khoá X là nghị quyết chuyên đề của Đảng ta về công tác kiểm tra, giám sát, Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020 được xác định kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải được mở rộng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề. Thực hiện Nghị quyết TW5 khoá X, trong 10 năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 159 lượt tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề 44 lượt tổ chức Đảng và 16 lượt đảng viên; đã thi hành kỷ luật đối với 15 lượt tổ chức Đảng; Cấp ủy cơ sở và các chi bộ thi hành kỷ luật 91 trường hợp. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Huyện ủy thường xuyên xác định công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 22 lượt tổ chức Đảng cấp dưới và 68 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận: có 22 tổ chức Đảng cấp dưới và 68 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó, có 15 tổ chức Đảng và 53 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật (chiếm 68,2%/số tổ chức Đảng, 77,9% số đảng viên được kiểm tra); số tổ chức Đảng, đảng viên còn lại đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. UBKT Huyện ủy kiểm tra 86 tổ chức Đảng cấp dưới và giám sát chuyên đề đối với 48 tổ chức Đảng, 182 đảng viên. UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 60 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đảng viên. Qua nghiên cứu, phân loại, có 14 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBKT Huyện ủy; đã giải quyết xong 100% đơn thuộc thẩm quyền. UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 58 đảng viên vi phạm.

Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm của các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát. Từ đó yêu cầu từng tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đề ra giải pháp khắc phục các vi phạm, khuyết điểm nhằm phòng ngừa sai phạm. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ có cơ sở để chỉ đạo điều chỉnh một số chủ trương, chính sách, quy định cho phù hợp với chính sách, pháp luật và tình hình thực tiễn của huyện; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức, đơn vị; kịp thời phát hiện những vi phạm, tiêu cực do lợi dụng kẽ hở trong công tác quản lý trong cơ chế chính sách, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây hậu quả nghiêm trọng về tiền bạc, đất đai, tài sản của Nhà nước.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được ban hành nhằm khắc phục những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng đã được thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã tích cực, chủ động giám sát thường xuyên, nắm tình hình các địa bàn; đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh của đảng viên, quần chúng; phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng đã được kiểm chứng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của Huyện uỷ đề xuất gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Tập trung vào những đơn vị và cá nhân có khuyết điểm, yếu kém như đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), hoặc những đơn vị và cá nhân có khuyết điểm, yếu kém trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, thiếu dân chủ công khai trong sắp xếp, luân chuyển đề bạt bổ nhiệm cán bộ, trì trệ trong cải cách hành chính để cán bộ, đảng viên và nhân dân kêu ca, phàn nàn; những cá nhân có biểu hiện vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. Việc đề xuất gợi ý kiểm điểm của UBKT Huyện ủy đều đúng và trúng, là những vấn đề mà dư luận rất quan tâm được Huyện ủy đánh giá cao. Sau kiểm điểm, hiệu quả lãnh đạo điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhìn lại chặng đường lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành; đội ngũ cán bộ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; trong đó hầu hết có trình độ đại học và cao cấp lý luận chính trị, nhiều đồng chí có trình độ trên đại học và đều nắm chắc nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng. Đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã trải qua nhiều khó khăn khác nhau ở từng thời kỳ, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn sáng ngời phẩm chất cách mạng vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy để tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng kịp thời, sát thực tiễn; thực sự là những cán bộ vừa chuyên, vừa hồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    

Đồng chí Vương Duy Hướng- Bí Thư huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện trao Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho cơ quan UBKT Huyện ủy và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân.

Có thể khẳng định xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển từ khi được thành lập đến nay Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy luôn ý thức sâu sắc rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bám sát và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng và chương trình hành động của mình; đồng thời luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”. Mặc dù còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, năng lực công tác cũng như các điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy các cấp, Ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ huyện đã từng bước trưởng thành. Chính vì vậy Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy được tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thành ủy; đặc biệt UBKT Huyện ủy vinh dự được Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen, đó là phần thưởng cao quý. Vinh dự này thuộc về các thế hệ kiểm tra các cấp của Đảng bộ huyện đã dày công vun đắp và tạo dựng để chúng ta có ngày hôm nay. 

 

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Trong những năm qua mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn công việc có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ những khâu đột phá, điều hành quyết liệt với sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ huyện có nhiệm vụ tiếp tục vun đắp cho những thành quả to lớn đó, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Nhằm tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”; xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng  Đảng bộ huyện Hoài Đức ngày càng trong sạch vững mạnh.

                                                                                            Đỗ Khắc Dần

                        HUV- Phó Chủ nhiệm TTUBKT Huyện ủy

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh