Đảng - đoàn thể

Chuyên mục xây dựng Đảng, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát.
Ngày đăng 27/08/2018 | 02:51  | View count: 450

Chuyên mục xây dựng Đảng, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát.

Sau 2 năm nước nhà giành độc lập  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn nhận rõ một số cán bộ, đảng viên đã trở thành "quan cách mạng". Để kịp thời chỉnh đốn Đảng, sửa chữa những khuyết điểm, đồng thời giáo dục đạo đức cách mạng, rèn luyện tư cách, lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, vào tháng 10 năm 1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" với bút danh X.Y.Z. Ngay đầu  tác phẩm Bác đã nêu "Phải sửa đổi lề lối làm việc của Đảng" bằng việc các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công. Đồng thời Bác nêu rõ: "Muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Kiểm soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi". Như vậy, tư tưởng, đạo đức về kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức Đảng và nhất là trong việc kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được Người chỉ rõ. Đó là, chỉ thị, nghị quyết đó có được thi hành không? thi hành có đúng không? Đây chính là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được triển khai đến các địa phương và các tổ chức quần chúng.

  

Bác thường xuyên chú trọng tới phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ của người cán bộ kiểm tra; phương pháp trong công tác kiểm tra, khi làm công tác kiểm tra phải phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, có nội dung rõ ràng, cụ thể; đồng thời thực hiện đúng quy trình, các bước trong kiểm tra, giám sát. Công tác Kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên. Về phương pháp kiểm tra, Người viết: "Kiểm soát bằng cách nào? Cố nhiên, không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà chờ người ta báo cáo, mà phải đi tận nơi, xem tận chỗ… Có kiểm soát như thế mới biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu. Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các cơ quan. Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết". Đây chính là phương pháp trong kiểm tra, giám sát, phải đi cơ sở nắm thông tin, tình hình; thẩm tra, xác minh, phân tích, đánh giá để kết luận vụ việc khách quan, chính xác. Chủ thể kiểm tra phải sử dụng các phương pháp cả kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp, nó vừa đảm bảo tính tập trung và đảm bảo tính dân chủ, để đưa ra những quyết định và các biện pháp xử lý đúng tính chất vụ việc. Có kiểm tra thì mới biết chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống như thế nào.

Qua kiểm tra, phải đánh giá rõ điểm mạnh, điểm yếu, từ đó khích lệ đảng viên, tổ chức Đảng phát huy những ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm sau kiểm tra. Bác nhấn mạnh: "Mọi người phải nhớ rằng: cộng nhiều khuyết điểm nhỏ thành một khuyết điểm to, sẽ rất có hại. Cộng nhiều ưu điểm nhỏ thành một ưu điểm lớn, rất có lợi cho Đảng". Qua đây, càng thấy rõ tư tưởng của Người nhắc nhở phải thường xuyên kiểm tra, không để từ những khuyết điểm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn, từ vi phạm cá nhân thành vi phạm của tập thể. Khi kiểm tra phải xuống tận nơi, tận chỗ, nắm bắt nhiều nguồn tin để xem những khuyết điểm ấy bắt nguồn từ đâu, do đâu mà có những khuyết điểm đó, có như vậy mới biết rõ nguyên nhân để sửa chữa; cũng như người thầy thuốc phải bắt đúng bệnh mới bốc thuốc được. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngoài việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng tới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bởi kiểm tra, giám sát, đó là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của các tổ chức Đảng, nó có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Kiểm tra là công cụ hữu hiệu để thấy rõ những ưu, khuyết điểm ở mỗi tổ chức đảng và mỗi đảng viên, để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời; đồng thời phát huy những ưu điểm, thế mạnh của các tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tư tưởng và những lời dăn dạy của Người đến nay vẫn mang tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác Kiểm tra, giám sát nói riêng, khi mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, về đấu tranh "ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ" góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

                                                                 Đỗ Khắc Dần

                     Huyện ủy viên- Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy sưu tầm và biên tập.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh