Đảng - đoàn thể

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 2
Ngày đăng 06/07/2018 | 23:12  | View count: 802

Sáng 05/7, Ban tổ chức huyện ủy Hoài Đức phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2018. Dự có đồng chí Phạm Xuân Trường-thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện, đồng chí Bùi Thu Hương-huyện ủy viên, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Sáng 05/7, Ban tổ chức huyện ủy Hoài Đức phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2018. Dự có đồng chí Phạm Xuân Trường-thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện, đồng chí Bùi Thu Hương-huyện ủy viên, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Đ/c Phạm Xuân Trường-thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện phát biểu tại lễ bế giảng

Trong 09 ngày, 80 quần chúng ưu tú thuộc 29 tổ chức cơ sở Đảng được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học-công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, trong đó có 19  học viên đạt loại Giỏi và 48 học viên đạt loại Khá. Cũng nhân dịp này, 05 học viên xuất sắc được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khen thưởng.

Học viên xuất sắc được khen thưởng

 

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh