Chỉ đạo - điều hành

KẾ HOẠCH: TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI(SỬA ĐỔI) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC
Ngày đăng 14/02/2023 | 09:25  | View count: 271

Thực hiện Nghị Quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai(sửa đổi). UBND huyện Hoài Đức xây dựng và ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/02/2023 để tổ chức thực hiện nội dung trên. Theo đó:

- Nội dung lấy ý kiến bao gồm:

  + Lấy ý kiến cho toàn bộ dự thảo Luật đất đai(sửa đổi);

  + Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật

  + Lấy ý kiến các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng.

- Đối tượng lấy ý kiến bào gồm:

  + HĐND, UBND các cấp;

  + Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội thành viên của Mặt trận;

  + Các phòng, ban, ngành huyện;

  + Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;

  + Các tầng lớp nhân dân.

- Hình thức lấy ý kiến:

  + Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm.

  + Thảo luật tại các hội nghị do cơ quan có trách nhiệm tổ chức;

  + Thông qua Cổng thông tin điện tử các cấp và các hình thức khác.

- Thời gian lấy ý kiến:  Thời gian lấy ý kiến kết thúc vào ngày 15/3/2023.

UBND huyện trân trọng thông báo kế hoạch lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.

Xem chi tiết: KẾ HOẠCH 63-2023

                       DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh