Chỉ đạo - điều hành

KẾ HOẠCH: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ chỉ đạo điều hành, phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, hướng tới chuyển đổi số huyện Hoài Đức đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 12/04/2022 | 16:35  | View count: 497

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội; UBND huyện Hoài Đức ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ chỉ đạo điều hành, phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, hướng tới chuyển đổi số huyện Hoài Đức đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (xem chi tiết Quyết định tại đây).

UBND huyện đăng tải Kế hoạch để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để biết và tổ chức thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh