Chỉ đạo - điều hành

KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 22/03/2022 | 08:04  | View count: 525

      Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBDN ngày 17/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện ề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 21/3/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về Thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" địa bàn huyện Hoài Đức. (Xem chi tiết Kế hoạch tại đây)

     UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh