Chỉ đạo - điều hành

Kế hoạch thực hiện Kế luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Ngày đăng 02/01/2021 | 16:54  | View count: 516

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện về việc thực hiện nội dung trên để các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.

KẾ HOẠCH SỐ 285-2020

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh