Chỉ đạo - điều hành

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nuôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức
Ngày đăng 08/08/2012 | 14:23  | View count: 1495

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nuôi - Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị nghe dự thảo báo cáo trình tự thủ tục cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Đức.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HOÀI ĐỨC

____

Số: 132  /TB- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________­­­­­­­­________

                            Hoài Đức, ngày 07  tháng 8  năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí  Nguyễn Văn Nuôi Phó chủ tịch UBND huyện tại hội nghị nghe dự thảo báo cáo trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện 

Ngày 02 tháng 8 năm 2012, UBND huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng  trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Nuôi phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có lãnh đạo phòng TN&MT huyện, phòng Quản lý đô thị, phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe phòng Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng huyện báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nuôi Phó chủ tịch UBND huyện kết luận:

 Mục đích của việc cấp Giấy phép xây dựng là thể hiện sự quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Thực tế hiện nay theo thống kê trên địa bàn huyện Hoài Đức có số lượng công trình xây dựng nhiều tuy nhiên số lượng các công trình đã được cấp phép xây dựng thì rất ít. Lý do: Việc xin phép trước khi xây dựng chưa thành thói quyen của người dân, việc tuyên truyền cho người dân hiểu về cấp phép xây dựng chưa thực sự đi vào cuộc sống, các thủ tục khi cá nhân, cơ quan, tổ chức đến xin cấp phép xây dựng, việc yêu cầu nhiều loại thành phần hồ sơ, nhiều loại giấy tờ tạo nên sự trở ngại khi làm thủ tục. Việc phòng chuyên môn vẫn còn lúng túng trong việc cấp phép xây dựng đặc biệt vận dụng các văn bản pháp lý trong cấp phép xây dựng, phòng chuyên môn chưa nắm chắc được nội dung cấp phép, đặc biệt là các giấy tờ về đất.

Việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn chưa được nề nếp, việc xây dựng không phép trong dân cư còn nhiều chưa được sử lý kịp thời. Thanh tra xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Mặt khác Quyết định số 3412/QĐ – UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Hoài Đức về việc quy định tạm thời phạm vị, địa điểm và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn huyện Hoài Đức nên thay bằng một quyết định mới. Để quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện được tốt, UBND huyện yêu cầu các phòng ban của huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Quản lý đô thị rà soát các quy định của pháp luật về xây dựng, dự thảo quyết định quy định phạm vi, địa điểm và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn huyện thay thế quyết định số 3412/QĐ – UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Hoài Đức

2. Bộ phận " một cửa" gửi hồ sơ cấp phép đến phòng QLĐT nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì trong thời gian tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm trả lời bộ phận một cửa bằng văn bản nội dung yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, phải giải thích rõ và cụ thể những nội dung cần bổ sung, sửa chữa trong hồ sơ đó để bộ phận một cửa trả lời công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ cấp phép đã hoàn chỉnh phòng QLĐT làm thủ tục cấp phép, thời gian cấp phép theo quy định của Thành phố:  Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các công trình còn lại thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. quá thời gian quy định QLĐT phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, về hậu quả gây ra;

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện dự thảo một quy trình lưu đồ hóa rõ ràng về thủ tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với các trường hợp xây dựng trên địa bàn. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép xây dựng bộ phận "một cửa" có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức hoàn thiện thủ tục liên quan tới các loại giấy tờ về công trình xây dựng và quyền sử dụng đất đủ điều kiện để xin cấp phép xây dựng. Trong trường hợp hồ sơ xin cấp phép xây dựng phòng Quản lý đô thị có văn bản trả lời về việc chưa đủ điều kiện cấp phép hoặc không cấp phép thì Văn phòng HĐND&UBND huyện phải có văn bản thông báo tới công dân, cơ quan, tổ chức được biết.

4. Phòng TN&MT có trách nhiệm thẩm định những giấy tờ về quyền sở hữu công trình và quyền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đình không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định từ Khoản 1 đến khoản 17 Điều 16 của Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của UBND thành phố, nhưng được UBND cấp xã xác nhận là đất đó đang sử dụng không có tranh chấp, thời gian thẩm định tối đa 5 ngày, quá thời hạn này phòng Tài nguyên không trả lời thì coi như phòng đã đồng ý và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả gây ra.

5. Giao Thanh tra xây dựng kiểm tra lại văn bản quy phạm pháp luật và việc áp dụng văn bản theo từng trường hợp cụ thể về hướng dẫn thực hiện xử lý công trình xây dựng trên địa bàn huyện cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trình tự thủ tục, thời gian và thẩm quyền áp dụng theo đúng các quy định của pháp luật.

Yêu cầu các phòng ban của huyện nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo UBND huyện kết quả  vào ngày 13/8/2012.

 

Nơi nhận:

- TT.HU, TT.HĐND huyện(b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Phòng TNMT, QLĐT, Tư pháp, TTXD(t/h);

- Văn phòng HĐND&UBND(t/h);

- Lưu: VT,H.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 ( Đã ký)

 

 

    Phạm Hùng Sơn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh