Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 05/11/2022 | 13:44  | View count: 44

Căn cứ Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 04/11/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 3420/TB-UBND về việc Thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 01 TTHC được tiếp nhận tại UBND huyện, 04 TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa huyện, 01 TTHC được tiếp nhận tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và 09 TTHC được tiếp nhận từ các cơ quan có liên quan, thẩm quyền quyết định là UBND huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện  và dừng thực hiện các TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại các Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 và số 3542/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội theo Điều 1, Điều 2 Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố.  (xem chi tiết thông báo).

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh