Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 30/03/2022 | 15:07  | View count: 121

       Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường  thuộc thẩm quyền giải quyết của SởTài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

      Ngày 30/3/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 341/TB-UBND về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo  thực hiện 04 TTHC mới được ban hành và dừng 02 TTHC lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại Điều 1, Điều 3 Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 nêu trên(có danh mục TTHC kèm theo).
     UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

(xem chi tiết Thông báo số 341 tại đây).

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh