Cải cách hành chính

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 19/08/2020 | 14:06  | View count: 805

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (gọi tắt là SIPAS), UBND huyện Hoài Đức ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 18/8/2020 về kế hoạch thông tin, tuyên truyền chỉ số hà lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Hoài Đức để các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn được biết và tổ chức thực hiện tuyên truyền có hiệu quả./.

KẾ HOẠCH 185/KH-UBND

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh