Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020
Ngày đăng 01/03/2020 | 13:45  | View count: 376

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016/2020; Kế hoạch số 34/KH_UBND ngày 14/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2020. UBND huyện Hoài Đức ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/02/2020 về Tuyên truyền công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020 để các phòng, babn, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được biết và tổ chức thực hiện./.

KẾ HOẠCH SỐ 80/KH-UBND NGÀY 28/02/2020

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh