Cải cách hành chính

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính huyện Hoài Đức năm 2019
Ngày đăng 19/04/2019 | 14:39  | View count: 4216

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, huyện Hoài Đức luôn quan tâm, chú trọng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chương trình số 08-CTr/HU ngày 28/4/2016 của Huyện uỷ Hoài Đức về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/9/2016 của UBND huyện về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ cải cách hành chính trên các nội dung về cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhằm công khai, minh bạch, vừa tạo sự thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo đúng pháp luật.

Trong năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 3.897 hồ sơ, trong đó  số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 1.650. Số hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn là 3.765 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%.  Tại bộ phận “Một cửa” thuộc các xã, thị trấn đã tiếp nhận 36.170 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 35.775 hồ sơ với tỷ lệ 100% các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa- một cửa liên thông. Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Hoài Đức đối với 03 lĩnh vực: Tài nguyên- môi trường, Tư pháp, Lao động thương binh và xã hội. Kết quả cho thấy, trên 98% tỷ lệ người dân hài lòng đối với dịch vụ công thuộc các lĩnh vực trên. Tính đến hết tháng 2/2019, Bộ phận Một cửa huyện tiếp nhận 396 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn 371 hồ sơ; bộ phận Một cửa các xã, thị trấn tiếp nhận 2.802 hồ sơ, đã trả giải quyết trước hạn và đúng hạn được 2.715 hồ sơ. Việc thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, các thủ tục giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ sở.

Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện

Năm  2019, để hiệu quả công tác cải cách hành chính huyện tiếp tục được nâng cao và hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện giai đoạn 2016-2020, các phòng, ban, cơ quan huyện, UBND các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đối với công tác cải cách hành chính. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, về chuyên môn, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động.

Tổ chức thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các phòng, UBND các xã, thị trấn; thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, thực hiện đúng các quy trình, quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rào soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của huyện và xã đảm bảo đúng quy định.

 Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, duy trì 100% các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn; Thực hiện đầy đủ cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính; Triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo đúng kế hoạch; nâng cao thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đẩy mạnh kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ, quy tắc ứng xử đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất đối với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trường học, UBND các xã, thị trấn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ cương.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ tại các phòng, ban, cơ quan huyện, UBND các xã, thị trấn theo quy định.

Đẩy mạnh hoàn thiện công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến trong công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước hiện đại hoá nền hành chính, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” tại địa phương./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh