Cải cách hành chính

Hoài Đức vận động nhân dân giám sát thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ngày đăng 01/08/2018 | 22:23  | View count: 6996

Hoài Đức vận động nhân dân giám sát thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017  Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII  về “ Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ðây là Nghị quyết quan trọng, đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình, chỉ rõ những thành tựu và những tồn tại hạn chế; đề ra các quan điểm, mục tiêu và hệ thống các giải pháp căn bản đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25/10/2018 của Thành ủy Hà Nội. Huyện ủy Hoài Đức đã ban hành kế hoạch số 122 -KH/HU ngày 31/7/2018, kế hoạch : Vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII) “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nội dung kế hoạch nêu rõ:

Với mục đích, yêu cầu nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Giám sát việc ban hành kế hoạch và  tổ chức thực hiện kế hoạch, thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng  góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hình thức giám sát : Thông qua Mặt trận Tổ và các tổ chức chính trị - xã hội, để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân . Thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng  trên địa bàn huyện và trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Để vận động nhân dân trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW,  Kế hoạch kế hoạch số 122 -KH/HU ngày 31/7/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:  Đối với các cấp ủy Đảng: Công khai, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của cấp ủy, hướng dẫn, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.  Tiếp nhận và kịp thời trả lời kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể  chính trị - xã hội và nhân dân . Định kỳ tổ chức gặp mặt với đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội, để thông báo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

 Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Xây dựng kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, giám sát thực hiện Nghị quyết và kế hoạch thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, về Nghị quyết và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng. Có giải pháp và hình thức phù hợp để vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết và kế hoạch thực hiện có hiệu quả. Tổ chức giám sát bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các mô hình, phương thức có hiệu quả, nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát thực hiện Nghị quyết.

Mặt trận Tổ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tình hình, kết quả vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW qua ban Dân Vận Huyện ủy trước ngày 15/12 hàng năm.

 LTN

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh