Cải cách hành chính

Hoài Đức quán triệt tăng cường thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017
Ngày đăng 12/06/2017 | 10:50  | View count: 5195

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Đức vừa tổ chức hội nghị quán triệt tăng cường thực hiện năm kỷ cương hành chính năm 2017.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Đức vừa tổ chức hội nghị quán triệt tăng cường thực hiện năm kỷ cương hành chính năm 2017. Hội nghị triển khai nhằm tiếp tục đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chưc, viên chức, người lao động huyện Hoài Đức "Kỷ cương-trách nhiệm-tận tình-thân thiện"; Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của huyện, Thủ đô và đất nước.

Dự có đồng chí Nguyễn Quang Đức-thành ủy viên, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng- phó bí thư huyện ủy, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ngành, đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Hoài Đức.

Đ/c Nguyễn Xuân Lưỡng-P.Bí thư huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 28 của huyện ủy về lãnh đạo thực hiện năm kỷ cương hành chính

Quán triệt các nội dung thực hiện năm cải cách hành chính năm 2017, các đồng chí trong thường trực huyện ủy, UBND huyện, đại diện cơ quan chức năng đã nêu bật các nội dung chủ yếu được đề cập tại Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội, Chỉ thị số 28-CT/HU của huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện năm kỷ cương hành chính năm 2017, kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện năm kỷ cương hành chính.

Đ/c Đỗ Đức Trung-TVHU, P.Chủ tịch UBND huyện

 triển khai kế hoạch của UBND huyện về thực hiện năm kỷ cương hành chính

Những nội dung trọng tâm của quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, gồm: quy tắc ứng xử chung (thời gian làm việc; trang phục, tác phong; ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng phương tiện, tài sản); ứng xử với người dân (tại cơ quan làm việc; tại khu dân cư và nơi công cộng).

Đại biểu dự hội nghị

Chỉ thị số 28-CT/HU của huyện ủy cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trật tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị trong huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện năm kỷ cương hành chính. Đó là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo đề án của Thành phố, bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp gắn với thcự hiện nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đôi ngũ cán bộ. Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử đã được ban hành.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức-TUV, P.Bí thư huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức-Thành ủy viên, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung đã triển khai và yêu cầu các ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tạo sự chủ động, tự giác làm việc. Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục đổi mới trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện

nhiệm vụ nhằm duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. /

Thanh Thạo-Cao Tùng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh