An ninh - quốc phòng

Hoài Đức đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 16/06/2022 | 15:42  | View count: 163

    Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) là đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Thực hiện hiệu quả Đề án 06 sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, công dân số, kinh tế số, giúp công tác quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm. Đặc biệt là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển.

    Theo đó, nhằm thực hiện Đề án 06, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 06. Tuy nhiên, qua theo dõi, tổng hợp kết quả cho thấy còn một số tồn tại như: kết quả giải quyết các hồ sơ qua dịch vụ công, hồ sơ cấp định danh điện tử còn đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo tiến độ đề ra; sự phối hợp, trao đổi thông tin một số ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chưa được chặt chẽ, thường xuyên; Công tác duy trì báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc và một số Ban chỉ đạo 06 cấp xã chưa tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo,…

    Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục đẩy mạnh triển khai  hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn huyện, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, ngày 15/6/2022, Ban chỉ đạo 06 huyện đã ban hành Văn bản số 1166/BCĐ đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số nội dung:

    Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 về cơ quan thường trực theo đúng thời gian quy định.

    Ban chỉ đạo 06 cấp xã duy trì thường xuyên họp Ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác được giao, đưa ra đề xuất, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

    Đồng thời, các cơ quan, đơn vị được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu phải tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công.

    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải xác định việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử là một nhiệm vụ chính trị, trọng tâm hàng đầu; tập trung yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình phải tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện triển khai hiệu quả Đề án 06, trọng tâm là việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính. Phấn đấu trước ngày 20/6/2022, hoàn thành 100% việc cấp căn cước công dân gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức.

    Ngoài ra, Ban chỉ đạo 06 huyện cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Chỉ đạo 06 huyện qua cơ quan thường trực là Công an huyện để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Tô Khuyên

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh